Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Indywidualizacja procesu nauczania klasa I - III

 

 

„INDYWIDUALIZACJA   PROCESU   NAUCZANIA   I   WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ Z TERENU GMINY GDÓW”

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznościowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W ramach realizacji projektu w szkole prowadzone są zajęcia:

 

  •        korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  •        logopedyczne,
  •        socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  •        rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze. 

     

              W zajęciach uczestniczy 85 uczniów z klas I-III.

 

 

Od września 2013roku rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Gdów”.

 

Uczniowie biorą udział w następujących zajęciach:

  • korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 2 grupy po 30 godzin zajęć
  • logopedyczne- 1 grupa - 30 godzin zajęć
  • rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze  – 1 grupa - 30 godzin zajęć
  • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – 1 grupa-30 godzin zajęć

 

Podsumowanie zajęć realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Gdów” –

IX-XII 2013r.

 

 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne ukierunkowane były na realizację celów terapeutycznych, edukacyjnych oraz rozwojowych.

Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie osiągnęły wiedzę na temat: emocji, dowiedziały się co mogą zrobić kiedy nie czują się komfortowo bo się boją, złoszczą albo przegrały w realizacji, nabrały przekonania, że okazywanie pozytywnych uczuć jest równie ważne jak okazywanie trudnych emocji, zwiększyły wiedzę na temat swoich mocnych stron, na temat konstruktywnego słuchania i mówienia, na temat tolerancji, na temat asertywności, na temat sposobów radzenia sobie ze złością bez agresji.

 

W trakcie zajęć matematyczno-przyrodniczych, uczniowie poznali wiedzę z zakresu rożnych bloków tematycznych, przeprowadzili obserwacje  pod mikroskopem i eksperymenty przyrodnicze. Zaznajomili się z ekosystemem parku i lasu oraz rozpoznawali odgłosy żyjących tam zwierząt .Zajmowali się problemem  ochrony środowiska,  bawiąc  się w segregację odpadów  z Eco Game  oraz Separating and Recycling.  Rozwijali  umiejętność wykonywania obliczeń kalendarzowych. Kształtowali  umiejętność  dokonywania  obliczeń zegarowych. W czasie zajęć rozwiązywali łamigłówki i zagadki matematyczno- przyrodnicze,  dodawali , odejmowali i mnożyli  w zakresie 100 wspomagając się Magicznymi Trójkątami oraz  grą  Hip- Hopping, Tworzyli kolorowe matematyczne obrazy , a na ich bazie konstruowali puzzle dla kolegów. Uczestnicy zajęć matematyczno-przyrodniczych z zaangażowaniem odkrywali również  tajniki  Tangramu. Gra Matematyczne ZOO towarzyszyła im przez cały czas , w sposób atrakcyjny przybliżając problematykę zadań tekstowych. Uczestnicy zajęć oglądali również na tablicy interaktywnej jakie zagrożenia dla środowiska czyhają ze strony ludzi i zwierząt. Układanka Pizza- ułamki pozwoliła im zrozumieć problematykę ułamków. Również Unia Europejska nie jest już dla nich zagadką. Dzięki wielu pomocom dydaktycznym zajęcia były interesujące i atrakcyjne, a uczniowie chętnie brali w nich udział.

Na zajęciach wykorzystywano metody oparte na słowie , obserwacji, pomiarze  oraz praktycznej działalności uczniów.

 

Uczniowie podczas zajęć  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji doskonalili czytanie głośne ,ciche ,ze zrozumieniem. Ćwiczyli umiejętnośćpisania wyrazów z trudnością ortograficzną, umiejętności grafomotoryczne, językowe, interpunkcyjne, słownikowe ,redakcyjne, komunikacyjne.

Szczególny nacisk położono na kształtowanie sprawności w zakresie mówienia ,czytania ,umiejętnościpracy z tekstem ,wdrażanie do komunikatywnego prowadzenia rozmowy oraz na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci doskonaliły znajomość gramatyki języka polskiego, usprawniały sprawność manualną, grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową. Podczas  każdych zajęć uczniowie uczestniczyli w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych.

Zajęcia były prowadzone różnorodnymi metodami aktywizującymi. Ćwiczenia zawierały rozmaite typy zadań: karty pracy, tekst z luką, quizy, konkursy, puzzle, domino , gry memory, gry planszowe, rebusy krzyżówki, loteryjki, pussy, zagadki. Uczniowie pracowali indywidualnie, w parach, grupowo.

Uczyli się poprzez działanie ,obserwację, zabawę. Pozytywnym efektem powyższych działań był u uczniów wzrost aktywności na nowe wyzwania , wiara we własne możliwości ,podniesienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie motywacji do nauki.

 

W czasie zajęć logopedycznych, poprzez różnorodne ćwiczenia głosek,zostały one  w sposób efektowny utrwalone i są wymawiane. Uczniowie wykonywali w dalszym ciągu ćwiczenia słuchu fonemowego, dzięki którym dokładnie poznali różnice w wyrazach zawierających opozycyjne głoski. W wymowie uczniów po zakończeniu programu, nastąpiła znaczna poprawa.

Uczniowie na każdych zajęciach korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków unijnych.