Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Indywidualizacja procesu nauczania klasa I - III

 

 

„INDYWIDUALIZACJA   PROCESU   NAUCZANIA   I   WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ Z TERENU GMINY GDÓW”

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznościowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W ramach realizacji projektu w szkole prowadzone są zajęcia:

 

  •        korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  •        logopedyczne,
  •        socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  •        rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze. 

     

              W zajęciach uczestniczy 85 uczniów z klas I-III.

 

 

Podsumowanie  zajęć w drugim okresie roku szkolnego 2012/2013 w ramach realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

szkół z terenu Gminy Gdów”.

 

Podczas  zajęć matematyczno-przyrodniczych, uczniowie poznali wiedzę z różnych bloków tematycznych, przeprowadzali obserwacje i eksperymenty przyrodnicze. Nauczyli się kierunków na mapie, budowy mapy. Zaznajomili się ekosystemami:  lasu, łąki, stawu, z krążeniem wody w środowisku naturalnym , ochroną środowiska,  bawili się w segregację odpadów, wiedzą co to jest recykling. Poznali nazwy planet  krążących w kosmosie. Kształcili umiejętności  dokonywania pomiarów różnymi miarkami (długości, szerokości, odległości).Rozwijano umiejętność wykonywania  obliczeń pieniężnych (cena , ilość, wartość) , obliczeń kalendarzowych. Wdrażano uczniów do wykonywania obliczeń związanych z wagą . Kształtowano umiejętność  dokonywania  obliczeń zegarowych. Uczniowie zapisywali godziny i miesiące  z wykorzystaniem znaków rzymskich, odmierzali płyny, odczytywali wskazania termometru.

W czasie zajęć rozwiązywali łamigłówki i zagadki matematyczno- przyrodnicze, wykonywali działania na liczbach, układali zadania tekstowe do ilustracji, uzupełniali i wskazywali dane zbędne w treści zadania. Rozwiązywali  zadania tekstowe różnymi metodami .

Na zajęciach wykorzystywano metody oparte na słowie , obserwacji, pomiarze  oraz praktycznej działalności uczniów. Uczniowie na każdych zajęciach korzystali z różnorodnych gier dydaktycznych, puzzli ,krzyżówek , domino, itp. zakupionych ze środków unijnych.

 Uczestnicy zajęć matematyczno-przyrodniczych z zaangażowaniem odkrywali tajniki składania papieru – sztukę Origami. Poznali Parki Narodowe znajdujące się w Polsce ich charakterystyczne zwierzęta i roślinność. Oglądali również na tablicy interaktywnej różne rodzaje elektrowni zobaczyli ich zalety i wady. Ważne znaczenie segregacji śmieci zapadło im w pamięć, gdyż samodzielnie je segregowali  w trakcie zabawy z Eco Game  oraz Separating and Recycling. Tabliczka mnożenia Hip- Hopping, Pizza- ułamki, gry logiczne, zagadki, puzzle i gra Matematyczne ZOO pozwoliły dzieciom zgłębić tajniki matematyki. Wykorzystując gry : Quiz o Polsce i Kocham Cię Polsko uczestnicy zajęć na wesoło „wędrowali ścieżkami” naszej Ojczyzny. Również Unia Europejska nie jest już dla nich zagadką. Uczniowie chłonęli informacje na temat krajów Unii, ich symboli, zwyczajów i kultury. Dzięki wielu pomocom dydaktycznym zajęcia były interesujące i atrakcyjne, a uczniowie chętnie brali w nich udział.

 

        Zajęcia logopedyczne mały na celu udoskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej (w wymiarze mówionym i pisanym); odbudowywanie u dziecka poczucia własnej wartości, wiary w osiągnięcie wspólnego celu; stymulację lewostronnej asymetrii mózgowej.

Podczas zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe i rozluźniające; ćwiczenia uwagi słuchowej i słuchu fonemowego;  ćwiczenia praksji oralnej. Dzieci uświadamiały sobie brzmienie głoski, poznawały jej prawidłowe miejsce i sposób artykulacji; wywoływano  głoski i utrwalana była ich prawidłowa realizacja. Ćwiczenia artykulacyjne przeplatane były ćwiczeniami ogólnorozwojowymi i grami logopedycznymi. Korzystano z różnorodnych pomocy logopedycznych.

        Na zajęciach wykorzystano różne formy przyswajania wiedzy. Uczniowie pracowali
nie tylko  samodzielnie na kartach pracy, ale często praca była grupowa. Najbardziej do gustu uczniów przypadła forma rywalizacji – rozwiązywanie zadań szczególnie ortograficznych na punkty, na czas.

       Często na zajęciach przeprowadzano gry i zabawy ortograficzne. Ten temat najczęściej uczniowie zgłębiali przy użyciu pomocy takich jak „Pusy”  logopedyczne, piramidy ortograficzne, czy puzzle. Rozwiązywali również zadania na kartach pracy.  Dzieci uczyły się sprawnego posługiwania słownikiem ortograficznym.

W pracy wykorzystywane były pomoce logopedyczne, które cieszyły się uznaniem dzieci. Szczególnie lubianym zajęciem było układanie piramid i puzzli ortograficznych. Satysfakcję dawało nie tylko poprawne wykonanie zadania, ale i zapamiętanie jak największej ilości zasad, słów, które później trzeba było prawidłowo zapisać na tablicy i wyjaśnić zasadę pisowni.

       Podczas zajęć uczniowie oswoili się ze swoimi problemami, zdali sobie sprawę, że w pewnym stopniu mogą je samodzielnie korygować.

 

       Uczniowie uczestniczący w zajęciach korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, doskonalili technikę głośnego czytania, a także ćwiczyli ciche czytanie tekstów o różnym stopniu trudności ze zrozumieniem. Wykonywali różnorodne zadania mające na celu utrwalanie zasad ortograficznych i poprawne pisanie. Dużą popularnością cieszyły się liczne gry zakupione z funduszy unijnych. Dzieci chętnie korzystały z „Domina logopedycznego”, „Puzzli ortograficznych”, „Piramidy ortograficznej”  i wielu innych.

       Uczniowie uczestniczący w zajęciachw zdecydowanej większości poprawili swoje wyniki w nauce, o czym świadczą przeprowadzone testy sprawdzające z zajęć edukacyjnych. Pozytywnym efektem pracy jest wzrost aktywności, wiara we własne możliwości i umiejętności, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność współpracy w grupie.Stosowanie przez nauczycieli wzmocnień pozytywnych, pochwał motywowały uczniów do wytrwałej pracy.

Dzięki zajęciom  odbywającym się w ramach programu unijnego  uczniowie pracują samodzielnie, potrafią radzić sobie ze stresem , są bardziej pewni siebie.

 

Zajęcia sosjoterapeutyczne i psychoedukacyjne skierowane były do uczniów klas I - III. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach  mających na celu rozwijanie ich zdolności komunikacyjnych oraz wyrabiających prawidłowe postawy w różnych sytuacjach. Każdy uczeń brał udział w zajęciach chętnie i z pełnym zaangażowaniem. Tym bardziej, że odbywały się one w formiezabawy. Podczas zajęć uczestnicy poznawali się nawzajem, uczyli się mówić o swoich uczuciach towarzyszących im w różnych sytuacjach, swoich sukcesach, poznawali swoją wartość. Integrowali się
poprzez zabawy ruchowe, pantomimy, gry, itp. Byli aktywni, prezentowali dużą wiedzę w zakresie realizowanych zagadnień.Podczas zajęć wypracowali umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach,
umiejętność współpracy w grupie. Było też dużo zabaw mających na celu odreagowanie emocji i poprawienie nastroju w grupie.
       Po wykonaniu i porównaniu wstępnej i końcowej diagnozy funkcjonowania uczestników zajęć,  można zauważyć następujące efekty prowadzonych zajęć:
- zaobserwowano zdecydowaną poprawę umiejętności aktywnego słuchania niż na początku zajęć,
- u wszystkich uczestników zaobserwowano prawidłowe rozpoznawanie własnych emocji,
- zdecydowanie częstsze podejmowanie współpracy z kolegami,
- wyraźnie lepsze kontrolowanie trudnych emocji,
- częstsze wyrażanie swojego zdania w sposób asertywny,
Warto podkreślić, że zajęcia zostały zarówno przez uczestników, jak i ich rodziców ocenione bardzo pozytywnie. Uczniowie mieli okazję rozwijać i usprawniać swoje umiejętności interpersonalne poprzez wspólną aktywność i zabawę.

 

 

   21 grudnia 2012r zakończył się pierwszy cykl zajęć z projektu „Indywidualizacja  procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Gdów.

 

      Dzieci biorące udział  w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze uczestniczyły w doświadczeniach związanych z obiegiem wody w przyrodzie. Poznawały pozytywne znaczenie odnawialnych źródeł energii. Budowały farmę solarną oraz obserwowały jak słońce potrafi wytworzyć energię. Brały również udział w praktycznej segregacji różnych odpadów.  Z zakresu matematyki dzieci tworzyły i układały puzzle matematyczne. Rozwiązywały i uczyły się tworzyć   krzyżówki, łamigłówki i labirynty. Ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi i logicznego myślenia, korzystały z programów multimedialnych, Układane przez nich tabliczki Logico Piccolo oraz Magiczne Trójkąty sprawiły, że liczenie w zakresie 100 stało się dla nich łatwe i przyjemne.

 

       Uczniowie pracowali w małych kilkuosobowych zespołach co sprzyjało ich aktywności i twórczemu myśleniu. Udział w zajęciach stwarzał możliwości zdobycia nowych umiejętności jak również wzmacniał poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesu.

       Udział uczniów w zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych bardzo zintegrował uczestników, dzieci pomagały sobie nawzajem, cieszyły się sukcesami i chętnie uczestniczyły w programie, który propagował zdrowy styl życia, podpowiadał jak spędzić czas wolny w bezpieczny sposób. Wszystkie działania pomagały w wyrabianiu poczucia własnej wartości i przekonania się, że normy i zasady pomagają w życiu, a nie utrudniają je.

 

       Zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania prowadzone były zgodnie  według ustalonego harmonogramu. Uczestnikami byli uczniowie klas I- III   mający specyficzne trudności w nauce związane z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym  i dysgraficznym. Zajęcia prowadzone były zgodnie z programem. Zastosowano różnorodne metody wspierające terapię, co zapobiegało znużeniu dzieci zmęczonych po południu całodzienną nauką w szkole. Aby zachęcić i zmotywować dzieci do pracy większość zajęć prowadzono w formie zabawowej. Wykorzystywano różnorodne pomoce dydaktyczne: gry,domina ,loteryjki,klocki Pussy itp. ,które uatrakcyjniały zajęcia a także służyły zdrowej rywalizacji. Dzięki temu dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i z zaangażowaniem wykonywały zadania i ćwiczenia.

       W czasie zajęć logopedycznych w dalszym ciągu szczególną uwagę zwracano na ćwiczenia oddechowe. Trening oddechowy ułatwia koncentrację, pozwala lepiej kierować uwagę dowolną i pełni rolę ćwiczeń rozluźniających. Na zajęciach kontynuowano ćwiczenia prowadzące do uzyskania prawidłowej realizacji głosek. Uczniowie mimo trudnych ćwiczeń, cierpliwie wykonywali kolejne zadania odczuwając duże wsparcie ze strony prowadzących