Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ruszył „Pociąg do edukacji”

Ruszył „Pociąg do edukacji”

 

       Zajęcia językowe, warsztaty taneczne i plastyczne, edukacja regionalna, szachy, zajęcia sportowe, wycieczki, basen - to tylko niektóre z propozycji, które od stycznia 2014 roku czekają na uczniów Szkoły Podstawowej w Gdowie.

Grupę docelową w projekcie pn. "Pociąg do edukacji" stanowią uczniowie z klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie. W ramach zadania zaplanowano dla nich cztery bloki różnorodnych zajęć (łącznie 2280 godzin), których celem jest kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych uczniów.

Zajęcia „Wyrównujemy szansę” to tyłu bloku obejmującego 900 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Przeznaczone są one dla uczniów posiadających określone dysfunkcje oraz osiągających niskie wyniki w nauce. Plan obejmuje treści z podstawy programowej klas IV-VI szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów m.in. matematyki, j. polskiego, j. angielskiego. Dodatkowo dla dzieci z problemami w prawidłowej pisowni prowadzone są zajęcia z dysgrafii, a dla uczniów z problemami z wymową zajęcia logopedyczne.

W ramach drugiego modułu zatytułowanego „Kompetencje kluczowe” przeprowadzonych zostanie 600 godzin zajęć dodatkowych, w ramach których prowadzone będą koła zainteresowań oraz zajęcia kształtujące umiejętności informatyczne i komunikacyjne. Zaplanowano także prowadzenie doświadczeń i eksperymentów. Plan obejmuje zakres merytoryczny nieznacznie przekraczający treści obejmujące podstawę programową klas IV-VI w zajęciach: matematycznych, przyrodniczych, historycznych. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia szachowe, które pozwolą uczniom pozyskać umiejętności logicznego myślenia oraz zajęcia regionalne mające na celu poznanie kultury, historii oraz tradycji regionu.

Kolejną część zajęć nazwano „Mój czas wolny”. W ramach tego zadania realizowane są zajęcia sportowe w wymiarze 600 godzin (tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, taniec, muzyka) z elementami technik relaksacyjnych i kształtujące umiejętności prawidłowego wypoczynku. Ramowy plan obejmuje naukę gier, doskonalenie umiejętności, planowanie strategiczne, współpracę w zespole, zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi i inne. Uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach na basenie (60 godzin).

„Mój drugi język” to tytuł ostatniego modułu obejmującego 120 godzin zajęć dodatkowych, których celem jest wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych oraz przełamanie barier językowych. Zaplanowano także obóz językowy dla 200 uczniów, który odbędzie się w 2015r.

Zadanie pn. „Pociąg do edukacji” realizowane jest w ramach  podziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość całego zadania pn. „Pociąg do edukacji" wynosi 568 719,72zł. Projekt, którego zakończenie zaplanowano w czerwcu 2015r. w całości będzie realizowany ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone także na zakup pomocy dydaktycznych.