Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasyfikacja śródroczna i zebrania wywiadowcze klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Gdowie 2018/2019

Zarządzenie Nr 17/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie

 w sprawie terminów prac związanych z okresowym podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych uczniów  z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz klasyfikacją śródroczną klas I-VIII szkoły podstawowej.

§ 1

            Na podstawie art. 68 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59), Kalendarza Roku Szkolnego  oraz  Statutu  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie  zarządza się co następuje:

§ 2

  1. Do dnia 03 stycznia 2019r. (czwartek) nauczyciele prowadzący zajęcia oraz wychowawcy klas są  zobowiązani do okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów oraz do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wpisując je piórem lub długopisem w dziennikach  lekcyjnych.

Nauczyciele uczący uczniów są zobowiązani do zapoznania się z ocenami   zachowania ustalonymi przez wychowawców i wpisanymi do ich dzienników lekcyjnych. Mogą oni także zgłosić zastrzeżenia do ustalonych przez wychowawcę ocen zachowania poszczególnych uczniów. Zastrzeżenia mogą  zgłosić zarówno do wychowawcy klasy jak i do dyrektora  szkoły przynajmniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, aby był stosowny czas na ewentualne wyjaśnienie ze strony wychowawcy klasy.

  1. Dnia 07 stycznia 2019r. (poniedziałek),  odbędzie się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

Klasy I – III o godz. 13:00 (budynek szkoły podstawowej) – sala nr 14 (nauczyciel prowadzący zajęcia w tej sali w tym dniu  wyjątkowo prowadzi zajęcia w innej wolnej sali),

Klasy IV – VI o godz. 14:00 (budynek szkoły podstawowej)  – sala nr 14 (nauczyciel prowadzący zajęcia w tej sali w tym dniu  wyjątkowo prowadzi zajęcia w innej wolnej sali),

Klasy VII i VIII o godz. 15:30 (budynek byłego gimnazjum).

  1. Zebrania wywiadowcze klas I – III odbędą się w dniu 08.01.2019r. (wtorek)

Klasy III – o godz. 17:00

Klasy II – o godz. 17:30

Klasy I – o godz. 18:00

  1. Zebrania wywiadowcze klas IV – VI odbędą się w dniu 09.01.2019r. (środa)

Klasy VI – o godz. 17:00

Klasy V – o godz. 17:30

Klasy IV – o godz. 18:00

  1. Zebrania  wywiadowcze klas VII i VIII odbędą się w dniu 10.01.2019r. (czwartek)

Klasy VIII  -  o godz. 17:30.

Klasy VII -  o godz. 18:00.

  1. Termin zebrania z rodzicami  wychowawcy Oddziałów Przedszkolnych ustalają  we własnym zakresie.

Przypomina się o poinformowaniu rodziców o uzyskanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania, prosi się o omówienie problemów związanych z nauką  i pobytem dziecka w szkole oraz wszystkich spraw organizacyjnych dot. szkoły i klasy.

W czasie zebrań wywiadowczych obecni są wszyscy nauczyciele danych klas w godz.   przynajmniej od 17:00 do 19:00.

Adam Kasprzyk - DYREKTOR SZKOŁY